Kontakt


R4 směr Strakonice: Sjeďte výjezdem 32 Dobříš – jih. Odbočte vpravo, podjeďte dálnici a znovu odbočte vpravo – směr Obořiště.

R4 směr Praha: Sjeďte výjezdem 32 Dobříš – jih. Přes křižovatku rovně a pokračujte na Obořiště.

Po příjezdu do obce Obořiště odbočte cca po 250 m vpravo (první odbočka). Pojedete mírně do kopce kolem kostela, nadjedete dálnici po mostě a hned za ním odbočte vpravo na cestu podél dálnice. Na rozcestí budete míjet po pravé straně Stone Ranch, pokračujte vlevo a cesta Vás dovede až k penzionu Nový Rybník.

Se stížnostmi a připomínkami se obracejte přímo na nás a o pochvalu se rozdělte s Vašimi přáteli. 

  

Kontaktní osoby


Ing. Lukáš Kordule - Ředitel, email: kordule@novyrybnik.com

Lucie Trnková - Event Manager (svatby, firemní akce, oslavy, pobytové balíčky, ubytování) tel. č. 724 175 604, email: trnkova@novyrybnik.com (Při rezervaci akce volejte prosím od pondělí do pátku v čase 8:00 - 18:00 hod)

Rezervace WELLNESS - Pro objednání wellness služeb je nutná rezervace po telefonické dohodě na čísle 724 858 626 či na emailu penzion@novyrybnik.com

Penzion a Pivovar Nový Rybník - Restaurace, Ubytování, Wellness tel. č. 724 858 626 (rezervace každý den od 10:00 do 21:00 hod)

adresa: Penzion a Pivovar Nový Rybník, Obořiště 53, 262 12

provozovatel: RELAX NOVÝ RYBNÍK s. r. o.

fakturační adresa: Obořiště 53, 262 12 Obořiště

telefonní kontakt: 724 858 626

email: penzion@novyrybnik.com 

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

pro klienty a dodavatele dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 

 

Společnost poskytuje informace o zpracování osobních údajů, které subjekt údajů správci údajů poskytl v rámci zahájení činnosti při plnění smluvního vztahu:

 

  

(1)    Správce osobních údajů:

 

Správcem osobních údajů je společnost Relax Nový Rybník s.r.o.

 

Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Kordule, 

e-mail: kordule@novyrybnik.com

(2)    Účel zpracování:

Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smluvního vztahu v oblasti ubytování a pohostinství včetně souvisejících činností.

(3)    Právní základ:

-         Souhlas subjektu údajů: např. foto reporty z pořádaných akcí

-         Plnění či uzavření smlouvy: pro účely poskytnutí služeb

-         Právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

-         Oprávněný zájem: Osobní údaje, vedené interním systému, mohou být uchovány v rámci evidence, zpětné dohledatelnosti či obhajoby právních nároků Správce. Pro účely ochrany majetku, bezpečnosti práce, obhajoby právních nároků a pojištění (kamerové systémy).

(4)    Zpracovatelé osobních údajů:

Osobní údaje mohou být správcem údajů poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, právních služeb, přepravní společnosti, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.

V souladu s odstavcem (48) GDPR mohou mít Správci, kteří jsou součástí skupiny podniků nebo instituce přidružené k ústřednímu orgánu, oprávněný zájem na předání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely.

(5)    Další příjemci:

Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu či plnění smlouvy zpřístupnit poskytnuté osobní údaje správcem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.

(6)    Další třetí strany:

Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

(7)    Jiné účely zpracování:

Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely v rámci oprávněného zájmu nebo po udělení souhlasu. 

(8)    Doba uložení osobních údajů:

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely.

(9)    Automatizované zpracování osobních údajů:

Ve společnosti nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů. 

(10) Práva subjektu údajů:

Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

-    osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány

-    subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů

-    subjekt údajů vznese námitky proti zpracování

-    osobní údaje byly zpracovány protiprávně

-    uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy

-    se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky

-    se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů – zaměstnanec má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li zpracování automatizované a založené na plnění smlouvy či souhlasu.

Automatizované individuální rozhodování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

(11) Neposkytnutí osobních údajů:

Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo uvedené v obchodní smlouvě, v opačném případě by bylo znemožněno plnění obchodní smlouvy.

(12) Další ustanovení:

Pokud subjekt údajů neposkytne správci údajů souhlas k nakládání s osobními údaji nebo neuzavře se správcem obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné důvody, budou jeho osobní údaje v písemné podobě skartovány a v elektronické podobě smazány.

Další osobní údaje, které subjekt údajů neposkytl správci údajů osobně, mohou být získávány z veřejně přístupných zdrojů.

adresa: Penzion a Pivovar Nový Rybník, Obořiště 53, 262 12 Obořiště

provozovatel: RELAX NOVÝ RYBNÍK s. r. o.

fakturační adresa: Obořiště 53, 262 12 Obořiště

telefonní kontakt: 724 858 626

email: penzion@novyrybnik.com

Nabídka menu pro: 16.10.2020

polévka: 40,- Kč

Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi

hlavní chod 1: 130,- Kč

Táborská bašta

hlavní chod 2: 0,- Kč

0

Facebook
Otevírací doba
Pondělí11:00 - 22:00
Úterý11:00 - 22:00
Středa11:00 - 22:00
Čtvrtek11:00 - 22:00
Pátek11:00 - 24:00
Sobota11:00 - 24:00
Neděle11:00 - 21:00