INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

pro klienty a dodavatele dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Společnost poskytuje informace o zpracování osobních údajů, které subjekt údajů správci údajů poskytl v rámci zahájení činnosti při plnění smluvního vztahu:

(1)    Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je společnost Relax Nový Rybník s.r.o.

Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Kordule,

e-mail: kordule@novyrybnik.com

(2)    Účel zpracování:

Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smluvního vztahu v oblasti ubytování a pohostinství včetně souvisejících činností.

(3)    Právní základ:

-         Souhlas subjektu údajů: např. foto reporty z pořádaných akcí

-         Plnění či uzavření smlouvy: pro účely poskytnutí služeb

-         Právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

-         Oprávněný zájem: Osobní údaje, vedené interním systému, mohou být uchovány v rámci evidence, zpětné dohledatelnosti či obhajoby právních nároků Správce. Pro účely ochrany majetku, bezpečnosti práce, obhajoby právních nároků a pojištění (kamerové systémy).

(4)    Zpracovatelé osobních údajů:

Osobní údaje mohou být správcem údajů poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, právních služeb, přepravní společnosti, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.

V souladu s odstavcem (48) GDPR mohou mít Správci, kteří jsou součástí skupiny podniků nebo instituce přidružené k ústřednímu orgánu, oprávněný zájem na předání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely.

(5)    Další příjemci:

Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu či plnění smlouvy zpřístupnit poskytnuté osobní údaje správcem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.

(6)    Další třetí strany:

Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

(7)    Jiné účely zpracování:

Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely v rámci oprávněného zájmu nebo po udělení souhlasu.

(8)    Doba uložení osobních údajů:

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely.

(9)    Automatizované zpracování osobních údajů:

Ve společnosti nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů.

(10) Práva subjektu údajů:

Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

-    osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány

-    subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů

-    subjekt údajů vznese námitky proti zpracování

-    osobní údaje byly zpracovány protiprávně

-    uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy

-    se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky

-    se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů – zaměstnanec má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li zpracování automatizované a založené na plnění smlouvy či souhlasu.

Automatizované individuální rozhodování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

(11) Neposkytnutí osobních údajů:

Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo uvedené v obchodní smlouvě, v opačném případě by bylo znemožněno plnění obchodní smlouvy.

(12) Další ustanovení:

Pokud subjekt údajů neposkytne správci údajů souhlas k nakládání s osobními údaji nebo neuzavře se správcem obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné důvody, budou jeho osobní údaje v písemné podobě skartovány a v elektronické podobě smazány.

Další osobní údaje, které subjekt údajů neposkytl správci údajů osobně, mohou být získávány z veřejně přístupných zdrojů.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

 

Provozovatel: RELAX NOVÝ RYBNÍK s. r. o., IČ: 08839620, DIČ: CZ08839620

se sídlem: Obořiště 53, 262 12 Obořiště, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 356247, kontaktní údaje:, www.novyrybnik.com, e-mail: penzion@novyrybnik.com, telefon: 724 858 626

web: www.novyrybnik.com (dále jen jako „Pension“)

Objednatel: Jako fyzická či právnická osoba (dále jen jako „objednatel“ či „host“)

Tyto podmínky platí obecně pro všechny hotelové Hosty a Agentury, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.

REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB:

Rezervace ubytování a dalších služeb v Pensionu je možné telefonicky, písemně, emailem či přes rezervační formulář na webových stránkách a jiných ubytovacích portálech.

Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že Pension písemně tedy emailem potvrdí Hostovi provedenou rezervaci nebo automatické emailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem.

Rezervace je dokončena pomocí platební karty nebo uhrazením zálohy ve výši objednaného ubytování a služeb. Mohou být stanoveny individuální podmínky.

V případě, že Pension nebo Host nesplní podmínky, které jsou uvedeny v bodu č 3., Pension nemusí ubytování a služby poskytnout.

Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany.

CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Cena je uvedena za pokoj na jednu noc, včetně snídaně, pokud nezvolí Host jinak.

V ceně ubytování je zahrnuto DPH ve výši 12%. Městský poplatek je zahrnut v ceně ubytování.

Pro Hosta je závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen voucher). Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.

Host je oprávněn zrušit potvrzenou rezervaci kdykoliv před příjezdem. Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit pouze písemnou elektronickou podobou (email s doručenkou) na adresu penzion@novyrybnik či v rámci ubytovacího portálu, na kterém byla rezervace vytvořena (např. booking, …) – v tomto případě existuje vždy přesný způsob zrušení rezervace daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu.

Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com) je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace.

Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.

Ubytování je možné uhradit:

- v hotovosti, akceptujeme měnu CZK/EUR. V případě platby kreditní/platební kartou bude účtována částka v měně CZK.

- platební kartou

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány -GP Web Pay (Global Payment)

Pension si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty Hosta až do výše celkové částky za ubytování ještě před příjezdem hosta dle aktivních storno podmínek uzavřené rezervace (platí pro booking – platba pomocí virtuálních karet).

Při zrušení rezervace 5 dny před příjezdem (v případě standardní rezervace) nebude účtován žádný storno poplatek.

V případě zrušení rezervace méně jak 5 dny před příjezdem má pension právo účtovat 100% z ceny ubytování.

V případě volby nevratné rezervace má pension právo účtovat 100% z ceny ubytování kdykoliv po vytvoření rezervace.

V případě nedojezdu Hosta je rezervace stornována a Pension je oprávněn účtovat náklady na celý pobyt Hosta.

Pension nebude účtovat Hostovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je Host povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

Hotel má právo hosta požádat při příjezdu o kreditní kartu pro garanci případných plateb za další služby nebo konzumaci v rámci jeho pobytu.

Pokud klient svou rezervaci zároveň i uhradil a v platné stornolhůtě rezervaci následně zrušil, je ubytovatel povinen mu vrátit již zaplacené peníze, a to ve smluvené procentuální výši. Vratka probíhá standardně stejnou cestou, jakou byla provedena platba (pokud bylo provedeno kartou, vrací se zpět peníze na tu stejnou kartu; pokud převodem, vrací se zpět na stejný účet). Standardně je vratka prováděna hned v den obdržení takovéhoto požadavku (avšak v závislosti na pracovní době rezervačního oddělení, či účtárny), nejpozději však do 14 dnů od obdržení požadavku.

PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA:

Host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor.

Host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena pensionem.

Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v pensionu, aby mohla být sjednána náprava. Tyto skutečnosti musí být s ohledem na samoobslužnou recepci ohlašovány výhradně telefonicky (popř. SMSkou) na tel. +420 724 858 626.

Host je povinen nejpozději v den příjezdu uhradit náklady spojené s využitím ubytovacích služeb Pensionu, nejpozději v den odjezdu je pak host povinen uhradit ostatní náklady – doplňkové služby (wellness, nápoje a další služby, které pension poskytuje), nebylo-li dohodnuto jinak. V případě neuhrazení částky je Pension oprávněn účtovat odpovídající částku z platební karty hosta po jeho odjezdu.

Host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že Pension neposkytl Hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu pensionu.

Doba přihlášení je od 14:00 v den příjezdu. Dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě s Pensionem a může být zpoplatněn.

Doba odhlášení je do 10:00 v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné pouze po dohodě s Pensionem a může být zpoplatněno.

Celý hotel je nekuřácký. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či prostorách pensionu opravňuje Pension, aby Hostovi naúčtoval penále ve výši 10 000 CZK za vyčištění pokoje či prostor Pensionu. Kouření je možné pouze ve venkovních prostorách pensionu.

V rozmezí od 22:00 do 6:00 je doba nočního klidu. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby, televize, křik v pokojích, chodbách a další rušivé chování). V případě vážného porušení tohoto pravidla může pension penalizovat hosty finanční pokutu až do výše 10 000 CZK nebo, v nutných případech, volat policii.

PRÁVA A POVINNOSTI PENSIONU:

Pension je povinen pro Hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu Pensionu.

V případě, že Pension nemůže Hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, Pension má povinnost zajistit pro Hosta adekvátní ubytování v jiném zařízení.

Pension má právo požadovat při příjezdu hosta vratnou kauci na případné škody nebo dodatečné služby ve výši 5 000 CZK. Za škody jsou považované zejména škody na majetku, poškození nebo odcizení vybavení pokoje.

ŘEŠENÍ SPORŮ:

Ubytovaný host má na základě novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele právo podat návrh na mimosoudní řešení případného sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je dozorový orgán nad ochranou spotřebitele podle zákona č. 64/1986 Sb:

Česká obchodní inspekce (ČOI)

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Tyto podmínky jsou platné od 1. 2. 2020 a Pension si vyhrazuje právo jejich změn a Host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami.

Pension (RELAX NOVÝ RYBNÍK s. r. o., IČ: 08839620, DIČ: CZ08839620

se sídlem: Obořiště 53, 262 12 Obořiště, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 356247) shromažďuje osobní údaje Hosta pouze po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.